Domovská stránka > Obchodní podmínky

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností LEDA, spol. s r. o. se sídlem Voznice 64, 263 01, IČO: 46351191 DIČ: CZ46351191 (dále jen "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.leda.cz a kupujícími. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2. Vymezení pojmů

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.
Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3 Odstoupení od smlouvy

I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Vrácena bude plná cena zboží bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu.
Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Pokud se jedná o vracení CD nebo DVD musí být tyto vráceny v originálním obalu, tj. bez rozbalení. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny. Při vrácení kupní ceny na bankovní účet kupující uvede číslo svého účtu.

1.4 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Bližší informace o termínech dodání jsou uvedeny v sekci „Způsob doručení“.

1.5 Doprava

Náklady na doručení zahrnují: poštovné, dobírkovné a balné. Určují se dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev. Bližší informace o nákladech na doručení jsou uvedeny v sekci „Způsob platby“.

1.6 Platební podmínky

Platební brána ThePay - Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ThePay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví. Plátce prostřednictvím internetbankingu odešle platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ThePay.cz, s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

1.7 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Sleva klubu LEDA a další mimořádné slevy se nevztahují na již zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat.

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Poškozené zboží

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro vás opětovně vyexpedovat.
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, je nutno o této závadě neprodleně informovat e-mailem, poštou či telefonicky zaměstnance našeho nakladatelství. Ve vaší reklamaci vždy uveďte prosím číslo faktury a stručný popis vady.

2.2 Chybně dodané zboží

Pokud žádáte dodání chybějící části zboží, (např. součástí knihy je CD, avšak zde CD chybí), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně našemu zaměstnanci a chybějící doplněk vám zdarma obratem pošleme.
Pokud je na faktuře uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná, zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naši adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.

2.3 Výměna a vrácení zboží

Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadnou knihu doporučeně zaslat zpět na naši adresu. Ke knize přiložte kopii faktury a stručný popis vady s vaším požadavkem (vrácení peněz, výměna zboží). Žádáte-li vrácení peněz, uveďte případně číslo vašeho účtu, kam mají být peníze vráceny. Peníze vám budou vráceny bez poštovného a balného. Pokud vracíte CD nebo DVD musí být tyto vráceny v originálním obalu, tj. bez rozbalení.
V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naši adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě www.leda.cz, tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
e-mailem: leda@leda.cz,
telefonicky na: 222 747 222 (Po-Pá 8:00-16:30),
písemně poštou na adrese:
LEDA, spol. s r. o., Voznice 64, 263 01
Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:
Sklad LEDA spol. s r. o., V Lukách 294, 261 01 Příbram 1

Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým zacházíme s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků stránek. Text je v souladu s aktuální legislativou a snažili jsme se jej napsat tak, aby byl pro každého čtenáře co nejvíce srozumitelný.

Hlavní zákony a nařízení, ze kterých text vychází, jsou

  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Pokud potřebujete získat ještě podrobnější informace o pravidlech, povinnostech a právech, kterými se řídíme, doporučuje me nahlédnout do těchto zákonů a nařízení.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů, dle čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost LEDA, s.r. o., IČ 46351191, se sídlem Voznice 64, 263 01, zapsána 28. 7. 1992 v OR vedeném KOS v Praze („my“ nebo „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující:

          - Adresa pro doručování: Voznice 64, 263 01

          - email:  leda@leda.cz

          - telefon: +420 222 747 222

1.3 Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré inform ace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ neb o „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kter ou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační čí slo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomic ké, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/ a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo m ohou být (uplatní se vždy podle Vaší konkrétní situace):

  3.1.1 Plnění smlouvy (nejčastěji vyřizování objednávky) mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, úkony bezprostředně s plněním smlouvy související a plnění práv a povinností ze smluvního vztahu přímo vyplývající. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno v kombinaci s adresou a dalšími kontaktními úda ji). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, protože bez nich není možné smlouvu uzavřít a tedy ani ze strany správce plnit.

3.1.1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

3.1.2 Oprávněné zájmy správce, v souladu s GDPR, definov ané níže.

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4. účely zpracování osobních údajů

4.1 Účely zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (vždy podle Vaší konkrétní situace):

  4.1.1. Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající

  4.1.2 Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasíl ání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody

  4.1.3 Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami

  4.1.4 Zveřejnění komentáře na webové stránce, je- li přímo uživatelem vložen komentář k nějaké stránce.

4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodov ání ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Oprávněné zájmy správce osobních údajů

5.1 Oprávněné zájmy správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou definovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR a s odst. 47 preambule GDPR

5.2 Mezi tyto oprávněné zájmy správce patří:

  5.2.1 Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR,

  5.2.2 Dotazování zákazníků na jejich spokojenost s nák upem a poskytovanými službami

6. Další příjemci osobních údajů

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména zasilatelské společnosti, případně jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

6.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být také dodavatelé služeb, kteří provádějí činnosti související s provozem správce, například společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. databáze, ekonomický systém), účetní služby nebo marketingové služby. Správce prohlašuje, že v takových případech učinil a bude činit veškerá potřebná organizační a technická opatření pro náležitou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

6.3 Správce zpracovává údaje v ČR, případně v jiných zem ích EU. Ze zákonných důvodů (například objednávka s doručením mimo EU a nutné předání údajů místnímu dopravci) může dojít i ke zpracování i mimo EU. V rámci spolupráce s globálními subjekty může rovněž dojít ke zpracování údajů i mimo EU, avšak v takovém případě je takový subjekt vždy účastníke m  Privacy Shield, zajišťující odpovíd ající úroveň ochrany.

6.4 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás, pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete (jedno odmítnutí znamená, že s žádným dalším nákupem v ám již nebude zaslán). Pro zasílání dotazníků a jejich vyhodnocování využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a va ši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků, například pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem, nebo v uživatelském profilu.

7. Doba uložení osobních údajů

7.1 Jsou-li údaje zpracovávány ze zákonných důvodů, pak budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, pak jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle pak 10 let od udělení souhlas u, nebo od poslední provedené objednávky (uplatní se možnost, která nastane později)

8. Práva subjektu údajů

8.1 Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.

8.2 V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo kdyko liv vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud se zpracovávají pro úče ly přímého marketingu. Správce pak tyto osobní údaje již dále nezpracováv á, pokud jej k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují na zájmy nebo právy subjektu údajů.

8.3 Dále máte, za podmínek stanovených v GDPR, právo:

  8.3.1 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  8.3.2 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  8.3.3 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  8.3.4 na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  8.3.5 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  8.3.6 na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

V případě takových požadavků kontaktujte správce na výše uvedených kontaktních údajích.

8.4 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jej ich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávan ým osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2 S těmito podmínkami souhlasíte také v případě zaškr tnutí souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě materiálních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, v případ 83; že byla správci poskytnuta.

 

Odběr novinek

Uveďte svůj email a jako první se dozvíte o právě vydaných knihách a mimořádných nabídkách.

Uvedením svého emailu souhlasíte s odběrem newsletteru, který odesíláme maximálně dvakrát týdně.
O vaše data se staráme v rámci Pravidel ochrany osobních údajů.

Proč právě Leda?

Tradičně nejvyšší kvalita
Ušetříte

20% sleva pro členy klubu Leda

Doprava zdarma

Doprava pro členy klubu Leda při nákupu nad 1000 Kč zdarma

Široký výběr jazyků

Najdete u nás tituly pro 34 jazyků

Kvalita

Na trhu jsme již 32 let

LEDA CZ
„Každý rok 25 knižních delikates.“